Názov vzdelávacieho programu:  
ŽIAK SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI
Cez vlastný zážitok k poznaniu 2

Druh kontinuálneho vzdelávania: Aktualizačné vzdelávanie

Forma kontinuálneho vzdelávania: Kombinovaná  (76% prezenčná a 24% dištančná)

Hlavný cieľ:                                                 
Udržanie si profesijných kompetencií potrebných na štandardný výkon pedagogickej činnosti.

Špecifické ciele:      

 

Obsah vzdelávacieho programu:             
Získanie aktuálnych informácií využiteľných pri výkone pedagogickej činnosti a  prehlbovanie, rozvíjanie a rozširovanie odborných a pedagogických vedomostí a zručností pedagogických zamestnancov  zážitkovou formou v oblasti práce so žiakmi so ŠVVP v podmienkach ZŠ a SŠ.

 

  1. ZÁKLADNÝ MODUL - VSTUPNÝ:

 

ÚVOD DO PROBLEMATIKY A LEGISLATÍVA
1 blok  ( 7 + 3)

 

Téma:

Forma

Časový rozsah

Úvod do integratívnej a inkluzívnej pedagogiky

prezenčná

2

Legislatívny rámec integrácie žiakov so ŠVVP

prezenčná

1

Základná dokumentácia individuálne integrovaného žiaka

prezenčná

1

Spôsob spracovania IVP

prezenčná

1

Prehľad stimulačných a reedukačných programov

prezenčná

2

Vypracovanie zadania k záverečnej prezentácii – integratívna a inkluzívna pedagogika,  IVP

dištančná

3

 

B.   ŠPECIFICKÝ MODUL
 

ŽIAK SO ŠVVP  -  ŽIAK S NADANÍM A ŽIAK S PROBLEMATICKÝM SPRÁVANÍM
(Cez vlastný zážitok k poznaniu)
6 blokov  ( 32 + 8 )
                    

Téma:

Forma

Časový rozsah

PORUCHY SPRÁVANIA – zážitková aktivita so spätnou väzbou

prezenčná

1

teoretický blok k poruchám správania

prezenčná

2

spoločná tvorba metód, foriem k individuálnej a skupinovej práci so žiakom so ŠVVP

prezenčná

2

praktické odporúčania pre prax a odborná literatúra

prezenčná

1

Vypracovanie zadania podľa zvolenej formy k poruchám správania

dištančná

2

PORUCHY AKTIVITY A POZORNOSTI – zážitková aktivita so skupinovou spätnou väzbou

prezenčná

1

teoretický blok k poruchám aktivity a pozornosti

prezenčná

2

spoločná tvorba metód, foriem k individuálnej a skupinvej práci so žiakom so ŠVVP

prezenčná

2

praktické odporúčania pre prax a odborná literatúra

prezenčná

1

Vypracovanie zadania podľa zvolenej formy k  poruchám aktivity a pozornosti  

dištančná

2

PERVAZÍIVNE PORUCHY - zážitková aktivita so skupinovou spätnou väzbou

prezenčná

1

Emocinálna inteligencia vs. IQ

prezenčná

2

spoločná tvorba metód, foriem k individuálnej a skupinovej práci so žiakom so ŠVVP

prezenčná

2

praktické odporúčania pre prax a odborná literatúra

prezenčná

1

NADANÝ ŽIAK – zážitková aktivita so skupinovou spätnou väzbou

prezenčná

1

teoretický blok k nadanému žiakovi

prezenčná

2

spoločná tvorba metód, foriem k individuálnej a skupinvej práci so žiakom so ŠVVP

prezenčná

2

praktické odporúčania pre prax a odborná literatúra

prezenčná

1

Vypracovanie zadania podľa zvolenej formy k nadanému žiakovi 

dištančná

2

*VYBEROVÉ POSTIHNUTIE 1

 

 

zážitková aktivita so skupinovou spätnou väzbou

prezenčná

1

teoretický blok a spoločná tvroba metód

prezenčná

2

praktické odporúčania pre prax a odborná literatúra

prezenčná

1

Vypracovanie zadania podľa zvolenej formy k záverečnej prezentácii

dištančná

1

*VYBEROVÉ POSTIHNUTIE 2

 

 

zážitková aktivita so skupinovou spätnou väzbou

prezenčná

1

teoretický blok a spoločná tvorba metód

prezenčná

2

praktické odporúčania pre prax a odborná literatúra

prezenčná

1

Vypracovanie zadania podľa zvolenej formy k záverečnej prezentácii

dištančná

1

*Pedagógovia si vyberú na základe svojich aktuálnych potrieb a potrieb praxe dva z piatich možných okruhov, ktoré  budú spoločné pre celú skupinu: zrakové postihnutie, sluchové postihnutie, mentálne postihnutie, telesné postihnutie, narušená komunikačná schopnosť. Túto skutočnosť budú uchádzači uvádzať už v prihláške, takže zostavovanie študijných skupín bude reflektovať aj na túto požiadavku.

 

  1. ZÁKLADNÝ MODUL – VÝSTUPNÝ

PREVENCIA ŠIKANOVANIA
techniky úspešnej komunikácie učiteľa a žiaka                                                                                                                                                                                                                                           1 blok   ( 7 + 3)

Téma:

Forma

Časový rozsah

Základy úspešnej komunikácie v triede

Prezenčná

1

Neverbálne a verbálne techniky komunikácie v kolektíve

prezenčná

3

Techniky riešenia konfliktov

prezenčná

2

Záverečné hodnotenie s odporúčaniami pre prax

prezenčná

1

Príprava na záverečnú prezentáciu – príprava ppt. a CD (záverečná prezentácia + zadania k jednotlivým preberaným témam)

dištančná

3

 

Podmienky pre zaradenie uchádzačov:  
1. Písomná žiadosť (prihláška) potvrdená riaditeľom školy
2. Doklad o pedagogickej spôsobilosti pre výkon práce v školstve v zmysle Zákona č. 317/2009 Z.z. a Zákona č. 437/2009 Z.z. – overená fotokópia
3. Ak pedagogický zamestnanec nie je v pracovnom pomere alebo riaditeľ školy nepotvrdí zaradenie pedagogického zamestnanca, posúdi poskytovateľ oprávnenie na zaradenie pedagogického zamestnanca na základe príslušných dokumentov, ktoré pedagogický zamestnanec predloží poskytovateľovi.
4. Pre pedagogických zamestnancov prihlásených podľa paragrafu  §35 odsek 6 zákona č. 317/2009 Z.z  platia rovnaké požiadavky ako pre ostatných účastníkov kontinuálneho vzdelávania, okrem účasti na kontinuálnom vzdelávaní.
5. Programu kontinuálneho vzdelávania sa zúčastňujú učitelia pre primárne vzdelávanie, učitelia pre nižšie stredné vzdelávanie, učitelia pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učitelia pre vyššie odborné vzdelávanie. Takisto sa ho môžu zúčastniť majstri odbornej výchovy, vychovávatelia a asistenti učiteľa, vychovávateľa a majstra odbornej výchovy, ktorí vo výchovno-vzdelávacom procese prichádzajú alebo je predpoklad, že budú prichádzať do kontaktu so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a zároveň spĺňajú kvalifikačný predpoklad vzdelania v súlade s vyhláškou MŠSR č. 437/2009 Z.z.

Spôsob ukončovania a požiadavky na ukončovanie:
1. Absolvovanie minimálne 80% z prezenčnej formy.
2. Záverečná prezentácia pred účastníkmi a lektorom vzdelávania. Prezentácia v ppt. formáte v rozsahu minimálne 20 slaidov  (súčasťou prezentácie budú vypracované pracovné listy, texty, úlohy, dotazníky, učebné pomôcky alebo metodika rozpracovaná na konkrétnu tému podľa zadaní v jednotlivých moduloch).
3. Účastníci sa majú možnosť prihlásiť a ukončovať vzdelávací program v súlade §35 odsek 6 zákona č. 317/2009 Z.z.  
4. Ak frekventant nesplní podmienky na ukončenie, alebo neuspeje pri záverečnom overovaní odborných kompetencií v stanovenom termíne, môže požiadať o presunutie termínu a bude po splnení podmienok preskúšaný, najneskôr však do 1 mesiaca od ukončenia aktualizačného vzdelávania.
5.  Po úspešnom ukončení aktualizačného vzdelávania získa  frekventant osvedčenie o absolvovaní kontinuálneho vzdelávanie s príslušným počtom kreditov.
6.  Ak sa frekventant nedostaví ani v náhradnom termíne alebo práca nezodpovedá požiadavkám komisie, nebude mu udelené osvedčenie a pridelený žiadny kredit.

Odborný garant programu:  Mgr. KŠIŇANOVÁ Janka PhD.

Poplatok účastníkov je stanovený na 190 eur za osobu. a môže ho hradiť:

           

Počet získaných kreditov:       14