Názov vzdelávacieho programu:  
ŽIAK SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI
Cez vlastný zážitok k poznaniu 1

Druh kontinuálneho vzdelávania: Aktualizačné vzdelávanie

Forma kontinuálneho vzdelávania: Kombinovaná  (76% prezenčná a 24% dištančná)

Hlavný cieľ:                                                 
Udržanie si profesijných kompetencií potrebných na štandardný výkon pedagogickej činnosti.

Špecifické ciele:      

 1. Prehlbovať, rozvíjať a rozširovať odborné a pedagogické vedomosti a zručnosti pedagogických zamestnancov
 2. Zabezpečiť učiteľom nadobudnutie základných kompetencii potrebných pre prácu so žiakmi so ŠVVP v integrovanom prostredí
 3. Motivovať učiteľov prostredníctvom špecifických zážitkových aktivít na adekvátny prístup k individuálne integrovaným žiakom.
 4. Sprostredkovať učiteľom odborné vedomosti potrebné na aplikovanie inkluzívnej výchovy a vzdelávania.
 5. Zdôrazňovať využitie adekvátnych postupov pri integrácii žiaka so ŠVVP ako jedného z hlavných nástrojov prevencie šikanovania v školskom kolektíve.
 6. Zvyšovať povedomie o tolerancii a akceptácii ľudí s odlišnosťami.
 7.  Poskytnúť aktuálne informácie ohľadne legislativy (všeobence záväzné právne predpisy a iné právne akty) v oblasti školstva, ohľadne koncepcie výchovy a vzdelávania a ohľadne najnovších špeciálnopedagogických trendov využiteľné pri výkone pedagogickej činnosti.

 

Obsah vzdelávacieho programu:             
Získanie aktuálnych informácií využiteľných pri výkone pedagogickej činnosti a  prehlbovanie, rozvíjanie a rozširovanie odborných a pedagogických vedomostí a zručností pedagogických zamestnancov  zážitkovou formou v oblasti práce so žiakmi so ŠVVP v podmienkach ZŠ a SŠ.

 

 1. ZÁKLADNÝ MODUL - VSTUPNÝ:

ÚVOD DO PROBLEMATIKY A LEGISLATÍVA
1 blok  ( 7 + 3)

 

Téma:

Forma

Časový rozsah

Úvod do integratívnej a inkluzívnej pedagogiky

prezenčná

2

Legislatívny rámec integrácie žiakov so ŠVVP

prezenčná

1

Základná dokumentácia individuálne integrovaného žiaka

prezenčná

1

Spôsob spracovania IVP

prezenčná

1

Prehľad stimulačných a reedukačných programov

prezenčná

2

Vypracovanie zadania k záverečnej prezentácii – integratívna a inkluzívna pedagogika,  IVP

dištančná

3

 

 1. ŠPECIFICKÝ MODUL  ŽIAK SO ŠVVP  -  ŠPECIFICKÉ PORUCHY UČENIA
  (Cez vlastný zážitok  k poznaniu)
  6 blokov  ( 32 + 8 )

Téma:

Forma

Časový rozsah

DYSLEXIA – zážitková aktivita so spätnou väzbou

prezenčná

1

teoretický blok k dyslexii

prezenčná

2

spoločná tvorba metód, foriem k individuálnej a skupinvej práci so žiakom so ŠVVP

prezenčná

2

odporúčania pre prax a odborná literatúra

prezenčná

1

Štúdium odbornej literatúry a vypracovanie zadania k záverečnej prezentácii

dištančná

2

DYSGRAFIA, DYSORTOGRAFIA – zážitková aktivita so spätnou väzbou

prezenčná

1

teoretický blok k dysgrafii, dysortografii

prezenčná

2

spoločná tvorba metód, foriem k individuálnej a skupinvej práci so žiakom so ŠVVP

prezenčná

2

odporúčania pre prax a odborná literatúra

prezenčná

1

Štúdium odbornej literatúry a vypracovanie zadania k záverečnej prezentácii

dištančná

2

DYSKALKÚLIA -  zážitková aktivita so spätnou väzbou

prezenčná

1

teoretický blok k dyskalkúlii

prezenčná

2

spoločná tvorba metód, foriem k individuálnej a skupinvej práci so žiakom so ŠVVP

prezenčná

2

odporúčania pre prax a odborná literatúra

prezenčná

1

Štúdium odbornej literatúry a vypracovanie zadania k záverečnej prezentácii

dištančná

2

NEŠIKOVNÉ DIEŤA (rozpoznávanie, identifikácia,  ostatné dys- poruchy) – zážitková aktivita so spätnou väzbou

prezenčná

1

teoretický blok k dysgrafii a iným dysporuchám

prezenčná

2

spoločná tvorba metód, foriem k individuálnej a skupinvej práci so žiakom so ŠVVP

prezenčná

2

odporúčania pre prax a odborná literatúra

prezenčná

1

*VYBEROVÉ POSTIHNUTIE 1

 

 

zážitková aktivita so skupinovou spätnou väzbou

prezenčná

1

teoretický blok a vypracovanie kazuistiky

prezenčná

2

praktické odporúčania pre prax a odborná literatúra

prezenčná

1

Vypracovanie zadania podľa zvolenej formy k záverečnej prezentácii

dištančná

1

*VYBEROVÉ POSTIHNUTIE 2

 

 

zážitková aktivita so skupinovou spätnou väzbou

prezenčná

1

teoretický blok a vypracovanie kazuistiky

prezenčná

2

praktické odporúčania pre prax a odborná literatúra

prezenčná

1

Vypracovanie zadania podľa zvolenej formy k záverečnej prezentácii

dištančná

1

*Pedagógovia si vyberú na základe svojich aktuálnych potrieb a potrieb praxe dva z piatich možných okruhov, ktoré budú spoločné pre celú skupinu: zrakové postihnutie, sluchové postihnutie, mentálne postihnutie, telesné postihnutie, narušená komunikačná schopnosť. Túto skutočnosť budú uchádzači uvádzať aj v prihláške, takže zostavovanie študijných skupín bude reflektovať aj na túto požiadavku.

 1. ZÁKLADNÝ MODUL – VÝSTUPNÝ

PREVENCIA ŠIKANOVANIA
v triede so žiakom so ŠVVP
1 blok   ( 7 + 3)

Téma:

Forma

Časový rozsah

Problematika šikanovania – teoretický blok

prezenčná

3

Úspešná integrácia ako forma prevencie šikanovania – práca s kolektívom triedy

prezenčná

1

Sociometria

prezenčná

2

Záverečné hodnotenie s odporúčaniami pre prax

prezenčná

1

Príprava na záverečnú prezentáciu – príprava ppt. a CD (záverečná prezentácia + zadania k jednotlivým preberaným témam)

dištančná

3

 

Podmienky pre zaradenie uchádzačov:  
1. Písomná žiadosť (prihláška) potvrdená riaditeľom školy
2. Doklad o pedagogickej spôsobilosti pre výkon práce v školstve v zmysle Zákona č. 317/2009 Z.z. a Zákona č. 437/2009 Z.z. – overená fotokópia
3. Ak pedagogický zamestnanec nie je v pracovnom pomere alebo riaditeľ školy nepotvrdí zaradenie pedagogického zamestnanca, posúdi poskytovateľ oprávnenie na zaradenie pedagogického zamestnanca na základe príslušných dokumentov, ktoré pedagogický zamestnanec predloží poskytovateľovi.
4. Pre pedagogických zamestnancov prihlásených podľa paragrafu  §35 odsek 6 zákona č. 317/2009 Z.z  platia rovnaké požiadavky ako pre ostatných účastníkov kontinuálneho vzdelávania, okrem účasti na kontinuálnom vzdelávaní.
5. Programu kontinuálneho vzdelávania sa zúčastňujú učitelia pre primárne vzdelávanie, učitelia pre nižšie stredné vzdelávanie, učitelia pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učitelia pre vyššie odborné vzdelávanie. Takisto sa ho môžu zúčastniť majstri odbornej výchovy, vychovávatelia a asistenti učiteľa, vychovávateľa a majstra odbornej výchovy, ktorí vo výchovno-vzdelávacom procese prichádzajú alebo je predpoklad, že budú prichádzať do kontaktu so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a zároveň spĺňajú kvalifikačný predpoklad vzdelania v súlade s vyhláškou MŠSR č. 437/2009 Z.z.

Spôsob ukončovania a požiadavky na ukončovanie:
1. Absolvovanie minimálne 80% z prezenčnej formy.
2. Záverečná prezentácia pred účastníkmi a lektorom vzdelávania. Prezentácia v ppt. formáte v rozsahu minimálne 20 slaidov  (súčasťou prezentácie budú vypracované pracovné listy, texty, úlohy, dotazníky, učebné pomôcky alebo metodika rozpracovaná na konkrétnu tému podľa zadaní v jednotlivých moduloch).
3. Účastníci sa majú možnosť prihlásiť a ukončovať vzdelávací program v súlade §35 odsek 6 zákona č. 317/2009 Z.z.  
4. Ak frekventant nesplní podmienky na ukončenie, alebo neuspeje pri záverečnom overovaní odborných kompetencií v stanovenom termíne, môže požiadať o presunutie termínu a bude po splnení podmienok preskúšaný, najneskôr však do 1 mesiaca od ukončenia aktualizačného vzdelávania.
5.  Po úspešnom ukončení aktualizačného vzdelávania získa  frekventant osvedčenie o absolvovaní kontinuálneho vzdelávanie s príslušným počtom kreditov.
6.  Ak sa frekventant nedostaví ani v náhradnom termíne alebo práca nezodpovedá požiadavkám komisie, nebude mu udelené osvedčenie a pridelený žiadny kredit.

Odborný garant programu:  Mgr. KŠIŇANOVÁ Janka PhD.

Poplatok účastníkov je stanovený na 190 eur za osobu. a môže ho hradiť:

           

 Počet získaných kreditov:       14