Výročná správa OZ  ÚCPP - DAFNÉ 
za rok 2011


PREZÍDIUM

Prezident: PhDr. Marián Kolenčík, PhD. 
Viceprezident: Mgr. Janka Kšiňanová PhD. 
Ekonóm: Anna Kolenčíková 
Členovia prezídia: Eva Portašíková, Mgr. Michal Macháč
Zapisovateľ: PhDr. Martina Kolenčíková

ODBORNÝ TÍM ÚCPP-DAFNÉ:
Hlavný koordinátor: Mgr. Janka Kšiňanová PhD.
Externí spolupracovníci:
Mgr. Alena Žabková – psychológ
Mgr. Ľubica Koverová – psychológ
Mgr. Ondrej Maťko - psychológ
Kapt. Ing. Marianna Marenčáková – pracovník policajného zboru
Ing. Soňa Vinková – pracovník policajného zboru
Mgr. Miroslava Pavlová – špeciálny pedagóg

Dobrovoľníci:  5

Obsah:

Úvod

  1. Realizácia prevencie sociálno-patologických javov na základných a stredných školách.
  2. Realizácia a participácia na rôznych projektoch
  3. Pracovné stretnutia a cesty v zahraničí
  4. Rozpočtová informácia

Záver

Prílohy

Úvod
Kto nepozná prístav do ktorého sa chce plaviť, tomu nie ja žiadny vietor priaznivý.
SENECA

         Občianske združenie ÚCPP – DAFNÉ sa snažilo aj v roku 2011 pomôcť deťom, mladým ľuďom a ich rodinám hľadať svoj „prístav“ buď priamo, prostredníctvom zážitkových aktivít, alebo nepriamo, prostredníctvom školení pre pedagogických a odborných pracovníkov,  ktorí s deťmi a mládežou pracujú.

         V súčasnom hektickom svete, plnom príležitostí a lákavých ponúk, ktoré nemusia mať vždy pozitívny cieľ, je niekedy veľmi ťažké nájsť správnu cestu, odolávať nástrahám a stať sa skutočne pevnou osobnosťou s jasne vymedzeným životným poslaním. Po skúsenostiach s doteraz realizovanými  projektmi, ale aj po dlhoročných skúsenostiach uskutočňovania preventívnych aktivít na školách si členovia, experti a spolupracovníci ÚCPP - DAFNÉ uvedomili nutnosť zamerať sa viac na problematiku komunikácie, ktorá je základným pilierom pri riešení akýchkoľvek problémov spojených s patologickými javmi v sociálnej, psychologickej alebo pedagogickej oblasti. Pre prezídium vyplynula základná úloha pre rok 2012 – vypracovať nové stanovy a smerovanie občianskeho združenia so špecifickým pohľadom na oblasť komunikácie.

         Centrum prevencie a pomoci v ŽILINE bolo v roku 2011 dočasne zatvorené (z dôvodu materskej dovolenky). Aj napriek tomu Únia centier prevencie a pomoci so svojim tímom expertov a spolupracovníkov bola aktívna. Realizovali sme veľký medzinárodný projekt „Nie je škola ako škola nie je žiak ako žiak“, ktorý bol úspešne ukončený práve v roku 2011. Po ukončení projektu  naši spolupracovníci aj naďalej organizovali zážitkové aktivity, ktoré boli pilotne overené v projekte, na ďalších školách. Kniha Rozprávka zo škrupinky bola distribuovaná do  materských a základných v Žilinskom a Trenčianskom kraji.

         Nadviazali sme spoluprácu s Neziskovou organizáciou pre zrakovo postihnutých v Levoči a zúčastnili sme sa pobytu pre rodiny s viacnásobne postihnutými deťmi v Modre – Harmónii, ktorý n.o. organizovala. Včasná intervencia ohrozených jedincov a ich rodín sa stáva jednou z našich ďalších priorít. V súvislosti s touto témou sme publikovali aj článok v odbornom periodiku Špeciálna pedagogika pod názvom: Raná starostlivosť so špecifickým pohľadom na deti s viacnásobným postihnutím.

        Počas letných mesiacov sme participovali na vypracovaní projektu pre Európsku komisiu v rámci IPA programu. Projekt bol zameraný na oblasť sociálnej inklúzie v Čiernej Hore. Hoci konzorcium, ktorého súčasťou sme boli, nebolo v danom prípade úspešné, bola to pre našu organizáciu príležitosť na vznik nových kontaktov s expertmi z Veľkej Británie, Bulharska, Rumunska a balkánskych krajín.

         V júni sme dostali rozhodnutie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o udelení akreditácie nášmu občianskemu združeniu pre dva programy kontinuálneho vzdelávanie s názvom Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami - Cez vlastný zážitok  k poznaniu 1 a Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami - Cez vlastný zážitok k poznaniu 2. Vzdelávanie je vytvorené pre pedagogických pracovníkov, ktorí pracujú s deťmi s postihnutím alebo znevýhodnením v bežnej triede základnej školy. Inkluzívne vzdelávanie je v súčasnosti prioritná oblasť školstva. Učitelia boli v minulosti pripravovaní na vzdelávanie "ideálneho žiaka" a preto nedisponujú kompetenciami potrebnými na výchovu a vzdelávanie žiaka so znevýhodnením v inkluzívnej triede. Akreditácia dvoch programov v rámci kontinuálneho vzdelávania umožní cez zážitkové aktivity učiteľom získať  zručnosti potrebné na inkluzívnu edukáciu. Oba programy boli úspešne otestované v rámci nášho projektu. Vzdelávanie by sme radi začali realizovať od októbra 2012.

         V októbri sme sa zúčastnili Medzinárodného seminára v rámci projektu EVEIL - Inovácie pedagogických prístupov pre raný vývoj zrakovo postihnutých detí zahŕňajúci ich rodičov, ktorý sa uskutočnil v Košiciach. Spolupráca v rámci projektu bude pokračovať a náš zástupca sa zúčastní aj ďalšieho stretnutia v roku 2012 v Írsku. 
        

  1. Realizácia prevencie sociálno-patologických javov v materských, základných a stredných školách v roku 2011

         Keďže občianske združenie nemalo v reportovanom období stáleho zamestnanca – sociálneho pracovníka,  preventívne aktivity sme realizovali len na základe dobrovoľníckej činnosti našich spolupracovníkov. Celkovo bolo zaškolených 15 odborných pracovníkov na prácu s didaktickým video filmom  Ostrov v prúde.  Preventívne aktivity zamerané na tematiku predchádzania šikanovania boli realizované v štyroch triedach stredných škôl s 82 študentmi. Preventívne aktivity s tematikou šikanovania boli realizované aj na piatich základných školách (113 žiakov), pričom základná škola Ul. V. Javorku 32 zo Žiliny publikovala článok v regionálnej tlači, v ktorom informovala o zážitkových aktivitách organizovaných našou organizáciou.

  1. Realizácia a participácia na rôznych projektoch


         V apríli 2011 bola ukončená implementácia projektu "Nie je škola ako škola, nie je žiak ako žiak", ktorý bol realizovaný celkovo 21 mesiacov od augusta 2009. Únia centier prevencie a pomoci DAFNÉ vydala k ukončeniu projektu tlačovú správu. Záverečný seminár projektu, na ktorom boli vyhodnotené výsledky a výstupy jednotlivých aktivít projektu sa konal v dňoch 12. a 13. apríla 2011 v Rajeckých Tepliciach. Prezentované skúsenosti boli zamerané na šírenie dobrých praktík, ktoré sme počas realizácie projektu nazbierali ako aj iných užitočných skutočností, s ktorými sme sa stretli počas realizácia študijných pobytov v Dánsku, Nórsku a na Islande. Počas seminára bol po prvýkrát slávnostne prezentovaný didaktický videofilm Ostrov v prúde, ktorý poukazuje na problematiku školskej integrácie detí s postihnutím. Svoju premiéru zažila fotoreportáž študentov stredných škôl s názvom Boli sme v škole na Islande a aj Metodická príručka zameraná na formovanie inkluzívneho prostredia v škole.

         Priebeh, výsledky a výstupy celého projektu ohodnotila veľmi pozitívne aj veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva na Slovensku Tryne Skymoen. Dokonca ho označila ako jeden z najúspešnejších projektov realizovaných v rámci Grantov EHP a Nórskeho finančného mechanizmu.

         V októbri roku 2009, sa ako úspešnému kandidátovi vo verejnom obstarávaní podarilo Únii centier prevencie a pomoci - DAFNÉ uzavrieť zmluvu o poskytnutí služieb s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny na realizáciu  vzdelávacích aktivít v rámci NP XII-2"Rozvoj a upevňovanie ľudských zdrojov a systematické prehlbovanie kvalifikácie pracovníkov" v rámci SR s výnimkou BSK. Vzdelávacie aktivity sa realizovali v dvoch tematických okruhoch a to nasledovne: 1.21 Odborné metódy práce s dieťaťom, ktoré je umiestnené v detskom domove, špecifiká vývinu dieťaťa v ústavnej starostlivosti a jeho potreby a 1.22 Odborné metódy práce s rodinou dieťaťa umiestneného v detskom domove
         Obe aktivity boli realizované tímom lektorov a spolupracovníkov ÚCPP – DAFNÉ od 11. januára 2010 do 25. mája 2011 v regiónoch Nitry, Trnavy, Trenčína, Žiliny, Banskej Bystrice, Košíc a Prešova. Spolu bolo realizovaných 300 dní školení v rámci 50 skupín. V skupinách bolo celkovo vyškolených 375 účastníkov.

 

3. Pracovné stretnutia a cesty v zahraničí

Dátum:
28.3.- 1.4.2011

Organizácia:
Reden – KFUKs, Sociale Arbejde  www.reden.dk

Krajina:  Dánsko

Účastníci:
PhDr.Marián Kolenčík, PhD.
Mgr. Janka Kšiňanová PhD.
Mgr. Michal Macháč
Mgr. Ľuba Koverová
Mgr. Alena Žabková
Mgr. Michaela Kocmanová
Mgr. Ondrej Maťko
PaedDr.Kvetoslava Mojtová
PaedDr. Eva Gelányiová
Mgr. Gabriela Majerechová
Mgr. Katarína Chmeliarová

     4. Rozpočtová informácia

 

Príjmy

Výdavky

Žilinský samosprávny kraj

0,00

0,00

NFM/EHP a ŠR SR

85.101,62

85.101,62

2% príspevok zo zaplatenej dane

1.456,36

1.456,36

NP XII-2

49.752,58

48.739,12

Záver
         Našou snahou je aj naďalej prispievať k eliminácií akýchkoľvek sociálno-patologických javov v spoločnosti. Avšak čím intenzívnejšie sú naše skúsenosti, tým viac cítime potrebu rozširovať pôsobenie z hľadiska veku, záberu cieľovej skupiny a ponúkaných  tém. Nakoľko mladí ľudia, ktorých problémy vyvrcholia v sociálno-patologických javoch majú už oveľa skôr problémy v škole, v rodine, vo vzťahoch, vízia nášho pôsobenia do budúcnosti je zaostrená hlavne na oblasť komunikácie v tom najširšom zmysle slova.

PhDr. Marián Kolenčík, PhD.                                    Mgr. Janka Kšiňanová PhD.

Prezident ÚCPP – DAFNÉ                                     Viceprezident ÚCPP-DAFNÉ