Výročná správa OZ DAFNÉ
za rok 2009

Prezídium

Prezident: PhDr. Marián Kolenčík, PhD.
Vice-prezident: PhDr. Martina Kolenčíková
Ekonóm: Anna Kolenčíková
Členovia prezídia: Mgr. Andrea Grenčíková
Mgr. Zuzana Hurtošová

Zapisovateľ

Bc. Miroslava Kubalíková

Pracovný tím

ÚCPP DAFNÉ

Hlavný koordinátor: Ing. Rastislav Horvát

Účtovník: Anna Kolenčíková


CPP DAFNÉ

Riaditeľ: Mgr. Andrea Grenčíková
Sociálny pracovník - poradca: Mgr. Zuzana Hurtošová
Sociálny pracovník: Bc. Miroslava Kubalíková

Externisti:
Psychológ: Mgr. Zuzana Habrunová
Právnik: JUDr. Edita Púchovská
Polícia: kapt. Ing. Marianna Marenčáková
kapt. Ing. Soňa Vinková
Oľga Chovancová Mgr. Ján Čerňan

Dobrovoľníci v Žiline: 12

Dobrovoľníci v ostatných regiónoch: 8

Obsah:

Úvod

 1. Ročný výkaz  hlásení počtu občanov a vykonaných konzultačných hodín pri vykonávaní opatrení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele.
 2. Realizácia prevencie sociálno-patologických javov na základných a stredných školách, v Diagnostickom centre v roku 2009
 3. Realizácia a participácia na rôznych projektoch
 4. Pracovné stretnutia a cesty v zahraničí
 5. Rozpočtová informácia

Záver
Prílohy

Úvod

Ak chceme porozumieť stromu, musíme sa pozrieť do zeme, v ktorej sú jeho korene. Rovnako je to aj s ľuďmi.
Romano Guardini

Naša organizácia sa snažila i v minulom roku pomôcť ľuďom, ktorí to potrebovali, a tak v nich zasiať semienko nádeje, dobra, tolerancie a pochopenia.
Únia centier prevencie a pomoci - DAFNÉ ako i Centrum prevencie a pomoci DAFNÉ aj v minulom roku organizovali rôzne aktivity, ktoré sa stali súčasťou celospoločenského boja proti sociálno-patologickým javom ako drogové závislosti, prostitúcia, obchodovanie s ľuďmi, domáce násilie, kriminalita a mnohé iné. Základným pilierom našej práce je prevencia týchto negatívnych javov a pomoc osobám /sociálne poradenstvo, sociálna prevencia, sociálna asistencia, krízová intervencia a terénna sociálna práca/, ktoré sa ocitli v problémovej situácii. V roku 2009 sme nadviazali na aktivity z predchádzajúceho roka 2008. Najdôležitejšou činnosťou bola práca v prevencii s mladými ľuďmi, pretože základným pilierom našej práce je efektívna a hlavne cyklická sociálna prevencia negatívnych javov (zážitkové besedy na školách). Dopyt po zážitkových besedách bol ako po minulé roky obrovský, a preto i v minulom roku nám veľmi pomohli kolegovia z Krajského riaditeľstva policajného zboru v Žiline, oddelenia komunikácie a prevencie, ktorí nám vždy vyšli v ústrety a pomáhali pri realizácii sociálnej prevencie. Okrem toho sme nadviazali užšiu spoluprácu s Mestskou políciou a v Žiline, oddelením prevencie, ktoré nám bolo nápomocné v realizácii zážitkových besied i riešení vzniknutých situácií. S realizáciou zážitkových besied nám pomohol aj člen Klubu v abstinujúcich v Žiline. Dopyt po takejto besede s daným aktérom, ktorý opisoval svoj životný príbeh sme zaznamenali zväčša u mladistvých aj prostredníctvom monitorovacieho dotazníka, ktorý bol na daných besedách distribuovaný (viď. príloha). Najväčší záujem bol o témy: návykové látky, obchod s ľuďmi, šikanovanie, kriminalitu - trestno-právnu zodpovednosť a bezpečnosť detí, z čoho vychádzal aj náš Ponukový list (viď. príloha), ktorý bol rozposlaný materským, základným a stredným školám v Žilinskom kraji.
Centrum prevencie a pomoci DAFNÉ sídli v priestoroch poradensko-informačného centra policajného zboru priamo v knižnici, kde chodia 2x týždenne vypomáhať aj policajtky z oddelenia komunikácie a prevencie. V roku 2009 sme sa zúčastnili aj viacerých konferencií a našu činnosť sme prezentovali v rozhlasových a tlačových médiách (viď. príloha). Tak ako v predchádzajúcich rokoch, aj teraz sme boli začlenení do siete organizácií, ktoré participujú na celoslovenskej kampani "Dni nádeje"
Na záver môžeme z konštatovať, že rok 2009 sa opäť niesol v utužovaní partnerstiev a pokračovaní v aktivitách z predchádzajúcich rokov.

 1. Ročný výkaz hlásení počtu občanov a vykonaných konzultačných hodín pri vykonávaní opatrení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele.
 2.  

  formy

  počet konzultácií

  časový rozsah

   

  Sociálne poradenstvo

   

  osobne

  139 x

  300 hod.

  telefonicky

  188 x

  101 hod.

  písomne, fax

     0 x

     0 hod.

  e-mail

  274 x

  212 hod.

  Počet vykonaných konzultácií za rok 2009

  601 x

  613 hod.

  Celkový počet občanov, ktorým bolo poskytnuté poradenstvo

  398

   

  Počet úkonov sociálnej prevencie za rok

  79 x

  310 hod.

  Počet občanov, ktorí sa zúčastnili akcií sociálnej prevencie

  2822

   

  Časový rozsah administratívnych prác

  376 hod.

   

  Počet konzultácií s odborníkmi, resp. úradmi v oblasti soc. por.

  36 x

  104 hod.

  Z 398 klientov bolo 122 detí, 168 dospelých a 108 rodín.

 3. Realizácia prevencie sociálno-patologických javov na základných a stredných školách v roku 2009

 4.  

  Témy zážitkových besied

  ZŠ + ŠZŠ

  stretnutia

  počet žiakov

  stretnutia

  počet študentov

  Drogové závislosti

  7

  180

  8

  190

  Prostitúcia, obchodovanie s ľuďmi

  -

  -

  14

  365

  Kriminalita, TZ zodpovednosť

  12

  341

  8

  209

  Šikanovanie, násilie páchané na deťoch

  12

  367

  4

  98

  Správaj sa bezpečne doma i na cestách

  2

  840

  -

  -

  Nácvik komunikačných zručností
  -
  -
  4
  104
  Bzpečnosť detí
  8
  128
  -
  -

  SPOLU

  41 x

  1856

  38 x

  966


 5. Realizácia a participácia na rôznych projektoch
 6. V rámci vytváraní medzinárodných kontaktov a zvyšovania vzdelanosti zamestnancov sme sa dohodli na spolupráci na medzinárodnom projekte Dapfne - pomoc týraným a zneužívaným ženám, ktorý by mal byť realizovaný v novembri v roku 2010.
  Tiež bola podaná žiadosť o schválenie projektu ?Opäť v ústrety krajšej budúcnosti...", na základe výzvy Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality a na jeho výsledok ešte čakáme.
  Koncom roka sme sa zapojili do medzinárodného projektu European Action on Drugs (EAD), ktorý realizuje Európska komisia a jeho cieľom je medzinárodný boj proti drogovej závislosti. Každá zapojená organizácia realizuje tento boj svojimi zvolenými aktivitami, mi sme si vybrali primárnu prevenciu závislosti na drogách, prostredníctvom realizácie zážitkových besied a peer programov v školských zariadeniach.
  V roku 2009 sme sa zaradili do akčného plánu práce s mládežou v meste Žilina.
  Taktiež sme sa uchádzali o Cenu Nadácie Orange, kde sme skončili medzi prvými deviatimi neziskovými organizáciami na Slovensku.
  V auguste 2009 sme začali s realizáciou projektu, ktorý je podporený z NFM/EHP a ŠR SR pod názvom Nie je škola ako škola, nie je žiak ako žiak. Realizácia projektu potrvá až do apríla 2011. Cieľom projektu je rozvoj inovatívneho odborného vzdelávania a modifikácia postojov intaktnej populácie k postihnutým v prostredí výchovno-vzdelávacieho procesu na Slovensku. Zároveň sa svojim obsahom a výsledkami bude podieľať na rozvoji celoživotného vzdelávania v oblasti prevencie šikanovania zdravotne postihnutých jedincov a jedincov s osobitnými potrebami. Realizácia bude zabezpečená špecifickými výchovno-vzdelávacími aktivitami, ďalším vzdelávaním pedagogických pracovníkov a výmenou informácií s odborníkmi z partnerských krajín (Dánska, Francúzska, Nórska a Islandu). V rámci projektu budú počas 21 mesiacov realizované nasledovné nosné aktivity:

  1. Výchovno-vzdelávacie aktivity v ZŠ formou mentoringu zamerané na modifikáciu postojov ku zrakovo postihnutým jedincom prostredníctvom rozprávkového príbehu (kniha so stranou v Braillovom písme). Na ne bude nadväzovať seminár a tvorba metodickej príručky pre učiteľov.
  2. Testovacie inovatívne vzdelávanie pedagógov, ktorí pracujú so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v integrovaných podmienkach a následná príprava akreditácie pre vzdelávací program.
  3. Výchovno-vzdelávacie aktivity pre študentov stredných škôl zamerané na posilňovanie pozitívnych postojov a tolerancie k postihnutým jedincom. Záverom bude fotografická a literárna súťaž, ktorá vyústi do fotoreportáže publikovanej v rámci projektu.
  4. Výroba a natočenie didaktického videofilmu s pracovným názvom ?10 krokov k úspešnej integrácii".
  5. Seminár so zahraničnou účasťou
  6. Zahraničné stáže organizované v spolupráci s partnerskými organizáciami

  V roku 2009 bola v rámci projektu zrealizovaná výroba publicitných materiálov (informačná brožúra, plagát, nálepka o projekte). Úvodné stretnutie súčasťou zahraničných partnerov sa konalo v dňoch 28. a 29. októbra. V dňoch 22. - 25. novembra 2009 sa v rámci nadnárodnej spolupráce uskutočnila zahraničná pracovná cesta v Dánsku. Cieľom experta pre nadnárodnú spoluprácu, ktorý sa jej zúčastnil, bolo pripraviť podmienky na zahraničnú stáž pre učiteľov, ktorá sa uskutoční v roku 2011. V rámci projektu sa dňa 3.decembra 2009 konal prvý press-seminár. Na seminári sa zišlo viac ako 20 ľudí z radov novinárov, zástupcov elektronických a printových médií, ako i členov projektového tímu. Prezident občianskeho združenia Dafné spolu s hlavným expertom projektu predstavil hlavnú myšlienku projektu a jeho zameranie. Bola zriadená aj webová stránka projektu, kde je možné nájsť všetky informácie o projekte: www.dafne.sk/nfm
  V októbri roku 2009, sa ako úspešnému kandidátovi vo verejnom obstarávaní podarilo Únii centier prevencie a pomoci - DAFNÉ uzavrieť zmluvu o poskytnutí služieb s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny na realizáciu nasledovných vzdelávacích aktivít v rámci NP XII-2 "Rozvoj a upevňovanie ľudských zdrojov a systematické prehlbovanie kvalifikácie pracovníkov" v rámci SR s výnimkou BSK. Ide o tieto vzdelávacie aktivity:

  V každej z týchto aktivít bude vyškolených až do 375 zamestnancov detských domovov. Vzdelávacie aktivity začnú v januári 2010 a budú kontinuálne prebiehať až do marca 2012.

   

 7. Pracovné stretnutia a cesty v zahraničí

 8. Dátum:
  2.-6.4.2009

  Organizácia:
  IAF-AIF Paríž
  Ľ Espace METANOYA
  Krajina:
  Francúzsko
  Účastníci:
  PhDr. Marián Kolenčík, PhD.

  Dátum:
  22.-25. 11.2009

  Organizácia:
  KFUKs Sociale Arbejde, Reden
  Krajina:
  Dánsko
  Účastníci:
  PhDr. Marián Kolenčík, PhD.

 9. Rozpočtová informácia

 10.  

  Príjmy

  Výdavky

  Žilinský samosprávny kraj

  8.298,48 €

  8.298,48 €

  NFM/EHP a ŠR SR

  90.000,00 €

  45.867,75 €

  2% príspevok zo zaplatenej dane

  680,38 €

  680,38 €

Záver
Veríme, že snaha o pomoc ľuďom v núdzi bude i naďalej podporovaná a uznaná za potrebnú, pretože každá ľudská bytosť potrebuje pocit akceptácie a užitočnosti v spoločnosti a navzájom potrebujeme všetci zdieľať solidaritu.

Mgr. Zuzana Hurtošová                             PhDr. Marián Kolenčík, PhD.